BAD STANDING
Dodane przez Rusty dnia December 08 2008 16:58:24
UWAGA!!!

Ze wzgl?du na trwaj?ce post?powania s?dowe na wniosek naszych Bad Standing przeciwko PRESIDENT Klubu Amazons WMC - ich wizerunki zostaj? czasowo usuniete,do zakonczenia postepowania sadowego.3 osoby z Warszawy ktore podszywaja sie pod Amazons WMC (pod przykrywka-Amazons Polska)zostaj? og?oszone BAD STANDING ze wzgl?du na przyw?aszczenie w?asno?ci Klubowych oraz za dzia?ania szczególnie szkodliwe dla Klubu Amazons WMC.


Obja?nienie statusu BAD STANDING (?ród?o: www.klubymotocyklowe.pl)

BAD STANDING to oznaczenie nadawane osobie, która by?a cz?onkiem klubu motocyklowego, a jej szczególnie naganne zachowanie i uczynki spowodowa?y ?e zosta?a z tego klubu usuni?ta dyscyplinarnie i zosta? tej osobie nadany status BAD STANDING.

Nadanie tego statusu sygnalizuje innym klubom, ?e osoba taka jest ca?kowicie nieakceptowana w klubach zrzeszonych w KONGRESIE. Jakiekolwiek kontakty s? wzbronione. A wszystkie zauwa?one uchybienia zwi?zane z w/w uwagami b?d? pi?tnowane przez KONGRES POLSKICH KLUBÓW MOTOCYKLOWYCH.

Status BAD STANDING maj? prawo nadawa? wy??cznie kluby MC.

Fotografie z opisem tych którzy otrzymaj? status BAD STANDING b?d? publikowane na stronie internetowej KONGRESU.